Afrika Sardunyası ve Soğukalgınlığı

Afrika Sardunyası ve Soğukalgınlığı

Prof. Dr. Somer Afrika sardunyası kökü sıvı ekstresi içeren bitkisel ürünleri, soğuk algınlığının ilk 48 saatinde kullanmanın, yakıntıların müddetini 3 güne kadar kısalttığını izah etti.

Prof. Dr. Ay­per So­mer, nezle tedavisinde hastanın tedavisine yönelik en etkili yöntemlerden birisinden de “Af­ri­ka sar­dun­ya­sı­nın kö­kün­den el­de edi­len sı­vı eks­tre­si­” ol­du­ğu­nu belirterek çeşitli açıklamalarda bulundu.
“Umc­ka­lo­abo­’ adı verilen Af­ri­ka sar­dun­ya­sı ve soğukalgınlığı bit­ki­si kö­kü ile hazırlanan sı­vı eks­tre­si­nin, so­ğuk al­gın­lı­ğı ile mücadele yeteneği, do­ğal gü­cünün etkisi ile  ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­la ka­nıt­lan­mış­tır. Af­ri­ka sar­dun­ya­sı kö­kü sı­vı eks­tre­si içe­ren ürün­ler, so­ğuk al­gın­lı­ğı baş­la­dı­ğın­da, tedavinin ilk 48 saat içerisinde kullanılmaya başlanması ile birlikte toplam tedavi süresinin 1 ila 3 gün kısaldığı görülmüştür. Sı­vı eks­tre­si, bak­te­ri­le­rin bu­run mu­ko­za­sı ve­ya ağ­za nufus etmesini ön­ler, ya­ni an­ti­bak­te­ri­yel tepkime ya­par fakat an­ti­bi­yo­tik gi­bi de­ğil­dir. An­ti­vi­ral et­kiler gös­ter­di­ği için vi­rüs­le­re kar­şı­dır, yapılandırıcı ve ço­ğal­ma­sı­nı ön­le­yi­ci özel­li­ği var­dır.”

Antibiyotikleri çok zorunlu olmadığı sürece kullanmayın.

So­mer, be­bek­ler­de virüslerle bakterilerin birlikte ortaya durumlar bu tip ilaç kullanımının olabileceği  ancak bu evrede ilaç kullanımına da doktorun karar vermesi gerektiğine belirterek, “0- 6 aylık bebekler nezle olduğunda veya bu semptomlar görüldüğünde doktora başvurulmalıdır. Zira komplikasyonlar bazen kulak irini, sinüzit, zatürre gibi istenmeyen rahatsızlıklara sebep olabilir. Bunun dışındaki tanılarda antibiyotik kullanılmasının gereği yoktur” dedi.

.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.